ביטוח דירקטורים בכירים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים בכירים ונושאי משרה – המדריך המלא

ביטוח דירקטורים בכירים ונושאי משרה מספק למנהלים ולאנשים היושבים בדירקטוריון בחברה, הגנה מקיפה וביטחון כלכלי, בעיקר בשל העובדה שאותם גורמים חשופים יותר לתביעות מצד לקוחות, בעלי מניות ועוד, אשר עשויות לצוץ במהלך עבודתם הניהולית בשוטף.

דירקטורים ובעלי משרות ניהוליות בכירות בחברות חשופים לתביעות הן במשך תקופת כהונתם והן לאחריה.

 

החובות החלות על נושא משרה – חשיבות ביטוח נושא משרה

נושא משרה בתאגיד או בחברה סוחב על כתפיו חובות שונות כמוגדר בחוק. לדוגמה – חובת אמונים, חובת זהירות ובטיחות, איסור על קיום תחרות, איסור ניגוד אינטרסים וכן הלאה.

אי קיום ו/או הפרה של החובות הללו, עשוי לחשוף את נושא המשרה בפני תביעה שתופנה אליו באופן אישי. גם בזמן הניהול השוטף של העבודה בחברה. וגם לאחר סיום תקופת הפעילות של אותו נושא משרה כנציג בדירקטוריון החברה או כעובד בחברה.

נושאי משרה בארגונים ובחברות בארץ ובעולם, נתבעו בשנים האחרונות פעמים רבות. זאת או על ידי התאגיד בו עבדו או מצד הרשויות, בעלי מניות, עובדים של הארגון, ספקים שונים, גופים פיננסיים, מלווים ובעלי חוב, וכן הלאה.

תכנית ביטוח נושאי משרה ודירקטורים מספקת כיסוי לתביעות נגד נושאי משרה בעקבות מעשה או מחדל אשר מהווים הפרת חובה, שגיאה, השמטה, הצהרה שאינה מדויקת או הצהרה מטעה, חריגה מסמכות, רשלנות בעבודה והזנחה, שאירעו במסגרת תפקידם.

 

ביטוח דירקטורים בכירים ונושאי משרה

 

כיסוי ביטוחי מפני תביעות אפשריות  – ביטוח דירקטורים

פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה נותנת הגנה אישית לנושא המשרה. והדבר מתבטא בכיסוי ביטוחי הכולל את מימון ההגנה המשפטית בניהול תביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח נגד המחזיק במשרה. בעקבות מעשה או מחדל שעשה שלא כדין, מתוקף תפקידו בחברה /בארגון.

ביטוח אחריות דירקטורים מעניק הגנה מפני הפרת חובת הזהירות. מול החברה ו/או וגורמים אחרים אליהם כפוף נושא המשרה על פי חוק חובת הזהירות. באם אירע מקרה ביטוחי של הפרה כזו.

רוב הפוליסות מספקות כיסוי רטרואקטיבי גם על מקרים שאירעו לפי שנכנס הביטוח לתוקפו. ואף באם לא היו ידועים למבוטח כאשר החל הביטוח. וכן באשר לתביעות אשר הוגשו נגד המבוטח במהלך התקופה שהיה ביטוח נושאי משרה בתוקף.

הרחבות לביטוח דירקטורים ונושאי משרה

תוכלו להוסיף הרחבות שונות במסגרת פוליסת ביטוח, שיספקו כיסוי גם בהקשר לתביעות הנוגעות לדיני ניירות ערך. תביעות בעניין הנפקות ציבוריות. וכן הלאה.

ישנם אף כיסויים המטבחים שינויים כתוצאה מפירוק החברה, או ממיזוגה לארגון אחר/ חברה אחרת.

הצעה לביטוח עסק

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק

ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות המדריך המלא ביטוח עבודות קבלניות הוא דבר חשוב מאוד והכרחי עבור קבלנים. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח סייבר
ביטוח סייבר

ביטוח סייבר – המדריך המלא מהו ביטוח סייבר לעסק? בעולם שלנו כיום, אירועי סייבר נהיו לאיום ממשי, ואין אדם

ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח ניסויים קליניים

ביטוח ניסויים קליניים  ביטוח ניסוי קליני הוא עניין חשוב ביותר והכרחי. לפי נוהלי משרד הבריאות, בימינו נדרשת פוליסת ביטוח

ביטוח חבות מוצר
ביטוח חבות מוצר

מה זה ביטוח חבות מוצר ולמה צריך אותו ביטוח חבות מוצר מבטח למעשה את המוצרים של העסק שלכם. במהלך

ביטוח אחריות מקצועית למהנדסים
ביטוח סיכונים מיוחדים

ביטוח סיכונים מיוחדים המדריך המלא ביטוח סיכונים מיוחדים נשמע מעט דרמטי, ואכן, מדובר בביטוח מיוחד בסקטור העסקי בארץ ובעולם,

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק