ביטוח שבר מכני

ביטוח שבר מכני

ביטוח שבר מכני תקף בעבור מכונות וציוד אשר עלול להיגרם להם נזק במהלך הפעלתם. ובזמן שהם פועלים באופן שוטף. כיסוי ביטוחי על שבר מכני, מגן עליכם אובדן או כל נזק פיזי אשר נגרם למכונות ולציוד בעת הפעלה. עקב תאונה פנים מערכתית. ביטוח שבר מכני מספק הגנה לרכוש של העסק – רשימת מכונות וציוד כמתואר ומפורט ברשימה בפוליסה. אשר הינם בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או, ו/או בחזקתו ו/או תחת אחריותו.

אירוע הביטוח יכול להיות אובדן או נזק פיזי פתאומי אשר לרכוש המבוטח או לחלקו. ומצריך תיקון ו/או החלפה. וזאת כאשר האירוע הביטוחי המתרחש בעת שנמצא בסביבת עסק המבוטח ונובע מכל סיבה אפשרית, כל עוד אותה הסיבה אינה מוחרגת לפי סייגי הפוליסה.

אחריות חברת הביטוח לא תעלה על ערכו הכספי של כל פריט מבין הפריטים המפורטים ברשימה. ובכל מצב לא תעלה, בסכום מצטבר, על סכום הביטוח הכללי כמצוין בפוליסה. ו/או סכום הנזק שנגרם בעוד הציוד והמכונות נמצאים במקום המשמש את המבוטח לטובת ניהול העסק שלו.

ביטוח שבר מכני

באילו מקרים חברת הביטוח לא תשפה את המבוטח

סיכונים שונים אשר זוכים לכיסוי בפוליסת שבר מכני מורחבת, בגין אבדן או נזק כלשהוא לרכוש. אשר נגרם במישרין או בעקיפין בשל סיכונים ו/או הרחבות. אשר להן כיסוי או שניתנות לכיסוי בביטוח מורחב. בין אם ישנה פוליסה מהסוג האמור ובין אם חסר הביטוח הנ"ל. לא יהיה כיסוי עבור כל נזק תוצאתי מכל סוג, נזק שנגרם עקב עומסי יתר הופעל על הציוד או הרכוש במתכוון או בשוגג. ו/או בעקבות ניסיונות וניסויים כאלו ואחרים על הציוד, שאינם תואמים למטרות להן אותו ציוד נועד.

לא יהיה כיסוי עבור פגמים או ליקויים ש היו קיימים בזמן שנכנסה פוליסת הביטוח לתוקפה של פוליסה זו. אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד. נזק לאביזרים ברי חילוף/חומרים מתכלים נזק ליסודות, ללבנים ולבניה אבדן או נזק ליסודות, ללבנים ולבניה מכל סוג של הציוד המבוטח.

נזקים כתוצאה משימוש ו/או בלאי מעבודה, אובדן או נזק ישיר בשל קורוזיה חלודה או אבנית. בכל חלק מהציוד של המבוטח, אשר נגרמו באופן טבעי משימוש רגיל בציוד.

לא יהיה כיסוי עבור נזקים שנגרמו כתוצאה מהשפעה מתמשכת של חשיפת הציוד לכימיקלים ו/או מלחצים אטמוספריים. מתמשכים שהחמירו את מצב הציוד באופן הדרגתי.

סייג זה מוגבל לחלקים שניזוקו או אבדו כתוצאה מגורמים שונים כמפורט בפוליסה.

 

הרחבות לפוליסת ביטוח שבר מכני

ישנה אפשרות להוסיף  הרחבות שיכללו כיסוי ביטוחי כנגד פיצוצים, נזקי נוזלים והתבקעות.

נזקים ללוחות חשמל – אשר כחלק מהרחבת הכיסוי נחשבים כמהווים חלק מהרכוש המבוטח.

הרחבה לביטוח יסודות – הרחבה לכיסוי אובדן או נזק שנגרם ליסודות רכוש מבוטח בשל מקרה ביטוחי שקרה לרכוש.

וזאת בתנאי שערך היסודות כלול כבר בסכום הביטוח וכתוב ברשימה המפורטת בפוליסה.

הצעה לביטוח עסק

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק

ביטוח שבר מכני
ביטוח שבר מכני

ביטוח שבר מכני ביטוח שבר מכני תקף בעבור מכונות וציוד אשר עלול להיגרם להם נזק במהלך הפעלתם. ובזמן שהם פועלים באופן שוטף. כיסוי ביטוחי על

ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח עבודות קבלניות

ביטוח עבודות קבלניות המדריך המלא ביטוח עבודות קבלניות הוא דבר חשוב מאוד והכרחי עבור קבלנים. פוליסת ביטוח עבודות קבלניות מעניקה כיסוי מקיף למגוון סיכונים הקיימים

ביטוח לציוד מכני הנדסי
ביטוח לציוד מכני הנדסי

ביטוח לציוד מכני הנדסי – כל מה שחשוב לדעת ביטוח לציוד מכני הנדסי במידה ואתם מחזיקים ציוד מכני בעסק שלכם כאן תוכלו להבין מה זה

לקבלת הצעה מהירה לביטוח​ עסק